Verslag Hathor Retreat door Leone Strizik

Abydos is een van mijn favoriete plaatsen van heel Egypte en het was altijd mijn wens om daar langer te verblijven. De laatste decennia heb ik veel kennis vergaard over het Oude Egypte. Maar sinds 2007 is er een verlangen om dieper te gaan en de echte waarheid erachter te voelen. Dus ik was echt verheugd toen ik het House of Life in Abydos vond. Terwijl ik net met pensioen was gegaan in augustus 2012, werd de Hathor Retraite onder begeleiding van Horus en Aset een inwijding in een nieuwe cyclus.

Deelnemen aan deze retraite was een wonderlijke, ontroerende en ook verrassende ervaring. Onder de supervisie en deskundige begeleiding van Horus en Aset was ik in staat om de energie van de Goden en Godinnen in de tempel van Seti I te voelen, en hoe dit in mijzelf resoneerde. Het mediteren in de kapellen en hallen van de tempel helpt mij om erg diep te gaan; lang vergeten en onderdrukte gevoelens en emoties kwamen naar boven en werden geheeld. Een van de meest ontroerende ervaringen was het ontdekken van de reden van een diep verdriet dat ik decennia met mij had meegedragen. Het helen van dit verdriet was een ervaring die mijn leven heeft veranderd. Ik ontving heel duidelijk beelden en boodschappen. Elke avond had ik een persoonlijk gesprek met Horus en Aset waar we mijn ervaringen bespraken en op welke manier ik deze in mijn leven kan integreren. Er werden rituelen gedaan om mij te ondersteunen, te beschermen en te sterken gedurende het proces en het vervolg ervan. Ik waardeerde ook heel erg de klankhealing sessies van Aset in het House of Life.

Abydos en het House of Life zijn prachtige plaatsen en boden de ruimte om mijn vermogens en kwaliteiten te ontwikkelen en mijn perceptie aan te scherpen. Er stond altijd ervaren personeel voor mij klaar en zij zorgden goed voor me. Ik ben erg dankbaar dat ik aan de Hathor Retraite heb deelgenomen. Ik werd gevoed en geheeld op ziels-, spiritueel en fysiek niveau. Ik kijk ernaar uit om opnieuw de mogelijkheid te hebben om deel te nemen aan een volgende retraite of workshop. Bedankt!!!

Hall of Hope in Sety I Tempel, Abydos

Review Hathor Retreat by Leone Strizik

Abydos is one of my favorite places in all Egypt and it was always my wish to stay longer there. The last decades I have appropriated much knowledge about Ancient Egypt. But since 2007 there is a longing to go deeper and to feel the real truth behind it. So I was really delighted to find the House of Life in Abydos. As I was starting my retirement in August 2012, the “Hathor-Retreat” under the guidance of Horus and Aset became an initiation into a new cycle.

To attend this retreat was an amazing, touching and also surprising experience. Under the supervision and competent guidance of Horus and Aset I was able to feel the energy of the Gods and Goddesses in the temple of Seti I and how it resonated inside me. To meditate in the temple chapels and halls helps me to go very deep; long forgotten and suppressed feelings and emotions came up and were healed. One of the most touching experiences was the discovery of the reason of a deep sadness which I carried with me over decades. To heal this sadness was a life changing experience. Very clear I received visions and messages. Every evening I had a personal talk with Horus and Aset where we were speaking about my experiences and how to integrate them in my life. Rituals were done to support, protect and strengthen me during the process and continue doing this. I appreciated it also very much that Aset made sound healing sessions in the House of Life.

Abydos and The House of Life are beautiful places and provided the space to develop and discover my abilities, qualities and sharpen my perception. Experienced staff was always at my disposal and took care of my wellbeing. I am very grateful that I was an attendee of the Hathor Retreat. I was nourished and healed on the soul-, spiritual- and physical level. I am looking forward to have again the possibility to be part of another retreat or workshop. Thank you!!!

Hall of Hope in Sety I Temple at Abydos

 

Leave a Reply

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.