Mijn Kuurreis naar Abydos in Egypte. Verslag van de Hathor Health Sandtreatments door Antje de Groot.

Nu het hier in Nederland winter is, het guur is en hagelt, gaan mijn gedachten dikwijls terug naar de zomer toen ik bij 47 °C (het is een fijne droge warmte) in het zand in de woestijn van Abydos lag voor een zandhealingkuur. Kuren in Egypte doe je in een speciaal soort zand en in de woestijn van Abydos kun je deze speciale zandsoort vinden. De mineralen in het zand gecombineerd met de warmte hebben een krachtige uitwerking op het lichaam en zijn heilzaam voor reumatische aandoeningen, spierklachten en overgewicht. Het reinigt fysiek maar zeer zeker ook mentaal en spiritueel.

Tegen 5 uur in de middag gingen we met de auto naar de woestijn waar medewerkers van het House of Life de vorige dag al een kuil hadden gegraven en dus het zand 24 uur in de zon opgewarmd was. We gingen in het zand liggen en werden met een laag zand toegedekt. Een paraplu boven ons hoofd en een shawl om de haren, zo bleven we een uur in het zand liggen. Was er een vlieg of lieten we een traan, was het lastig om het vol te houden, altijd was er iemand in de buurt die je liefdevol hielp, voor je zong of met je praatte.

Na het uur gingen we uit het zand, kregen we een wollen deken om want je gelooft het niet, wat is het bij 47 °C koud als je uit het zand komt. We dronken telkens 3 glazen kruidenthee en dan terug naar het House of Life om te douchen en te rusten.

Overdag werden er massages met pure etherische oliën aangeboden en ‘s avonds mint voetbaden met halfbar kruiden.

Een uur in het zand heeft meer effect dan een hele dag sauna. Na de eerste keer was ik zwaar vermoeid toen ik uit het zand kwam door de veelheid aan gifstoffen die vrij kwamen…en wat een verschil toen ik de laatste keer uit het zand kwam, fit, vrij en opgeruimd. En nog mooier hoe zichtbaar bij thuiskomst het resultaat door anderen werd opgemerkt.

Twee jaar later ben ik nog steeds pijnvrij, zonder pijnmedicatie en ook heb ik geen medicatie meer nodig voor astma en diabetes. Elke diabetescontrole is goed en mijn gewicht en omvang zijn nog steeds sterk gereduceerd.

Inmiddels heb ik ook de Opleiding Ancient Egyptian Healing gevolgd en afgerond. Ik ben zoveel krachtiger geworden!

Antje de Groot

My Health Trip to Abydos in Egypt. Review of the Hathor Health Sandtreatments by Antje de Groot.

In Holland it is winter time now, so my thoughts often go back to the summer when I was laying in the sand in the desert of Abydos at 47 °C (it is a nice dry warmth) for a sandtreatment. For the sandtreatments a special kind of sand is needed and in the desert of Abydos this special sand can be found.The minerals of the sand in combination with the heat have a powerful effect on the body and improve ailments associated with rheumatism, muscles problems and overweight. It purifies physically but certainly also on a mental and spiritual level.

Around 5 o’clock in the afternoon we went by car to the desert where the day before the employees of the House of Life had dug a hole so the sand was already heated up by the sun for 24 hours. We lay down in the sand and were covered with a layer of sand. An umbrella above our head and a shawl around our hair, in this way we stayed in the sand for one hour. If there was a fly or we shed some tears, if it was hard to persevere, always there was someone around who lovingly supported you, sung for you or talked to you.

After this hour we stood up and got a woolen blanket around our body, because you may believe it or not, it was cold when you got out of the sand although it was 47 °C. Every time we drunk 3 glasses of herbal tea and then we went back to the House of Life to take a shower and rest.

During the day massages and pure essential oils were offered and in the evening mint oil foot baths with herbs.

An hour in the sand has more effect than a whole day in the sauna. After the first time I was exhausted when I came out of the sand because of the great amount of toxins that were released…and what a difference when I came out of the sand for the last time: fit, free and cheerful. And even more beautiful how the result was really noticed by others when I got home.

Two years later I am still pain free, and I don’t use any pain medication or any medication for asthma and diabetes anymore. The result of every diabetes check up is good and my weight and size are still considerably reduced.

Meanwhile I also took and finished the Course Ancient Egyptian Healing. I became so much stronger!

Antje de Groot