Grondlegger

Horus

De grondlegger en geestelijke vader van het Hotel Healing centrum House of Life is de Egyptische healer en priester Horus. Bijna zijn

Horus

hele leven zet hij zich al in om dit project te realiseren. Vanaf zijn jeugd tot haar dood werd hij opgeleid door Omm Sety met wie hij een zeer speciale band had. Zij herkende in hem als kleine jongen zijn spirituele begaafdheid en bijzondere verbinding met de oude Egyptische religie. Als hij op elfjarige leeftijd aan haar een visioen beschrijft besluit zij hem de naam Horus te geven. Sinds vele jaren is hij werkzaam als healer zoals de priesters in het oude Egypte. De Gab, de tempel van Sety I en het House of Life zijn belangrijke plekken waar de healingen en rituelen plaats vinden. Zijn wijze van healing zijn altijd gebaseerd op de energie van pure liefde, licht en integriteit. Mensen die om zijn hulp vragen ervaren dat zij tot in het diepste van hun ziel geraakt worden. Zijn bijzondere benadering als ook zijn bijzondere woorden raakt in mensen een authentieke kracht om weer van zich zelf te houden en weer in zich zelf te gaan geloven. Hij is de initiator leraar van de opleiding Ancient Egyptian Healing.

Historie Omm Sety en Horus

De vrouw die aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van het huidige House of Life en nog steeds als inspiratiebron dient is de befaamde Engelse

Omm Sety verzonken in een gebed

Omm Sety verzonken in een gebed

dame Dorothy Eady. In Abydos beter bekend als Omm Sety. Haar leven kenmerkte zich door haar herinnering, haar liefde en diep respect voor de religie uit het oude Egypte. Haar leven lang wijdde zij zich aan het in kaart brengen van de wijze waarop de oude Egyptenaren hun religie beleefden. Hoe en waarom zij, van farao tot het dagelijkse leven, hun diepe religieuze verbinding tussen de Aarde en de krachten uit het Universum in monumentale architectuur en kunstvormen tot uitdrukking brachten. In deze zoektocht naar duizenden jaren oude kennis nam de tempel van Seti I te Abydos in haar hart een heel bijzondere plaats in. Zij voelde er als geen ander de Levende Krachten welke voor haar nog steeds tastbaar aanwezig waren, aanwezig als energieën, verborgen in elk reliëf, in elke kapel van deze bijzondere tempel. Zij wist als geen ander hoe uniek deze spirituele

Omm Sety met de kleine Mohammed voor de tempel van Sety I

Omm Sety met de kleine Mohammed voor de tempel van Sety I

kennis was geweest en hoe deze was in gezet.Hoe deze religie een fundament was gaan vormen voor de wereld religies die zich hieruit ontwikkeld hebben. Deze kennis en haar liefde voor het oude Egypte, in het bijzonder haar liefde voor de tempel van Sety I, droeg zij tijdens haar leven op een unieke als al even markante wijze uit en maakte haar al tijdens haar leven legendarisch.
Om deze kennis veilig te stellen leefde in haar al vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw de droom een centrum te bouw. Een centrum waar de kennis over de healingen en de rituelen uit het oude Egypte opnieuw weer ingezet zouden kunnen worden. Een centrum waar de kennis over de healingen en rituelen door gegeven zouden kunnen worden aan hen die daarvoor bereid waren de weg van een duizenden jaren oude spirituele traditie opnieuw weer binnen te gaan. Te leren zich weer af te stemmen op de krachten uit het Universum, het rijk van de Goden en Godinnen met hun wijsheid in zich om de rituelen af te stemmen om de Ba ( ziel ) van de mens te bevrijden en weer in het licht te zetten.

Horus

In de loop van haar leven draagt Omm Sety haar kennis over op de jongeman die zij als kleine jongen onder haar hoede heeft genomen. In deze

Horus in de Gab
Horus in de Gab

jongen, in zijn dagelijks leven Mohamed El Khader Gad geheten, herkent zij zijn speciale gaven, zijn spirituele begaafdheid en zijn spirituele verbinding met het oude Egypte. Als deze Mohamed op elfjarige leeftijd haar een bijzonder visioen beschrijft besluit zij hem voortaan de naam Horus te geven. Na jaren van intensieve training en inwijdingen om te kunnen werken met de kennis uit het oude Egypte en de oude rituelen draagt zij niet alleen aan hem haar levenswerk over maar ook de opdracht het centrum tot leven te brengen en te verwezenlijken.

In 1981 overlijdt Omm Sety en vanaf dat moment is het de jonge Horus die haar werk voort zet en de verantwoordelijkheid op zich neemt om haar droom te verwezenlijken. Wat hij dan niet kan vermoeden is dat deze droom alles van zijn doorzettingsvermogen zal vragen.

Yvon

Yvon in de Gab, 2010

Yvon in de Gab, 2010

In 2007 brengt een samenloop van omstandigheden de Nederlandse muziektherapeute Yvon Taken naar Egypte. Haar leven lang al zet zij muziek in om healing en ontwikkeling in de ziel van haar medemens tot stand te brengen. Met haar muziek werkt zij in de vele werelden waarin een ziel kan verkeren. Van de wereld van het pure zijn van het pasgeboren kind tot de mens waarin het loslaten van het leven een doel op zich is geworden. Van het verstandelijk beperkte kind tot het gekwetste kind en van de gezonde mens tot de gekwetste mens. Van het gericht zijn op het creëren van harmonie en zuiverheid tot het dienen van de ziel die in zijn meest donkere uitzichtloosheid van het bestaan is terecht gekomen en zijn eigen licht nauwelijks meer kan herkennen. Het is de dienstbaarheid aan elke ziel om dat wat ooit kracht was te hervinden en dat wat ooit licht was te herstellen.

Yvon en Horus

In Abydos wordt haar hart op bijzondere wijze geraakt als ze in 2007

Aset

Aset

hernieuwd kennis maakt met de tempel van Sety I. De kennismaking met Horus in deze tempel is als een herinnering die gevat in beelden haar laten zien wat ooit met hem in deze tempel werd gedeeld. Een innige samenwerking in het healerschap en dienstbaarheid aan de mensheid in het House of Life van weleer van deze bijzondere tempel in het oude Egypte.

Horus en Aset

In tijd en ruimte blijkt vanaf dat moment het verloop van haar leven een voorbereiding te zijn op wat in een hernieuwde vorm opnieuw staat te gebeuren. Opnieuw samenwerken als healers van weleer in het teken van dienstbaarheid aan de mensheid van nu. De droom van Omm Sety om een House of Life te creëren, die na haar dood werd overgedragen aan Horus, wordt nu een gezamenlijke droom. Het uitzetten van een doel, een gezamenlijk doel en het dragen van deze verantwoordelijkheid wordt nu een gedeelde verantwoordelijkheid. Een oude herinnering verwordt tot een proces van creatie. Een proces, waarin in de innige samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe de juiste balans wordt gevonden om wederom te healen met de krachten uit het oude Egypte onder haar ancient naam Aset (Isis).

Sinds 2008 zijn Horus en Aset intensief verbonden in hun healerschap en wordt op volle kracht gewerkt aan de opbouw van het definitieve Hotel Healingcentrum House of Life. Een plek waar de krachten uit het oude Egypte er als licht en liefde werken om er in blijdschap de kracht en de authenticiteit van elke ziel te gaan versterken.

2008 – 2016:

Het House of Life, gelijk de Per Ankh, voor Horus en mij in 2008 het grote voorbeeld, gefundeerd op het gedachtegoed van Omm Sety als inspiratiebron, is gerealiseerd. Een doel waar met zoveel liefde en inzet naar is gestreefd om het te creëren en te realiseren en wat uiteindelijk ook dankzij de inzet van vele, vele mensen is gelukt.

Eerst de mensen die het voorbereidende werk hebben gedaan en het ‘Oude House of Life hebben gecreëerd, de Nederlandse hypnotherapeut Eddy Meijer en de Amerikaanse Doris Cid.

Daarna alle mensen, waaronder het echtpaar Meihuizen, die op het pad van het House of Life kwamen waardoor het lukte het huidige prachtige Hotel Healing Centre House of Life in Abydos te realiseren.  We mogen oprecht trots zijn op elkaar dat we dit hebben kunnen realiseren!